Pensjon

Hva er pensjon? Pensjon er det vi skal leve av når vi ikke lenger kan jobbe. Pensjonen henger nøye sammen med inntekt og opptjening gjennom yrkeslivet.

Pensjonssystemet består av tre typer kollektive pensjonsordninger: Folketrygd, tjenestepensjon og AFP. I tillegg kommer eventuell privat pensjonssparing. Elementene er illustrert i pensjonspyramiden.

Pensjon fra folketrygden er vår viktigste pensjonsordning. I tillegg kommer tjenestepensjonsordninger betalt av arbeidsgiver. Hvor gode tjenestepensjonen kan variere. Avtalefestet pensjon (AFP) er egentlig to forskjellige typer ordninger, én i privat sektor og én i offentlig sektor. Ikke alle i privat sektor har AFP. På toppen av de kollektive ordningene kan du spare til pensjon selv, som en individuell løsning. I menyen under vil du kunne lese mer og finne nyttige lenker til de enkelte kollektive elementene som pensjon består av. Merk at ordningene i privat og offentlig sektor er svært forskjellige.

Fra folketrygden har vi også uføretrygd, etterlattepensjon og barnepensjon. I offentlig sektor og enkelte tjenestepensjonsordninger i privat sektor er det uførepensjon, etterlatte- og barnepensjon, som kommer i tillegg til folketrygden.

pensjonspyramiden_2014

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt i alderdommen. Du kan starte å ta ut alderspensjon etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert. Alderpensjon fra folketrygden administreres og beregnes av NAV, for å få oversikt kan du logge deg inn på www.nav.no

Offentlig tjenestepensjon

I stat og kommune har man lik type tjenestepensjon, som beregnes blant annet ut i fra tjenestetid, sluttlønn og gjennomsnittlig stillingsprosent. Er du ansatt i staten kan du finne ut mer på spk.no, mens om du er ansatt i kommune kan du leser mer på klp.no. Vi vil også anbefale deg å se en kort video der Fafo beskriver hva som skjer med offentlig tjenestepensjon.

Privat tjenestepensjon

I privat sektor finnes tre typer tjenestepensjon: "Innskudd", "hybrid" og "ytelse". Ytelsesordninger beregnes ut ifra sluttlønn og tjenestetid, og ligner påordningene i offentlig sektor. Innskudds- og hybridordninger beregnes ut ifraet årlig innskudd fra arbeidsgiver.

Alle arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning med minimum 2 prosent av lønn som pensjonsinnskudd. Opptjente rettigheter fra tidligere arbeidsgivere fra innskuddspensjon kalles pensjonskaptialbevis, mens tidligere opptjening fra privat ytelsesordning kalles for fripolise. En oversikt over dine opptjente rettigheter i privat sektor finner du på www.norskpensjon.no

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tariffbasert pensjonsordning. Det vil si at AFP er en pensjonsordning som bare omfatter dem som jobber i bedrifter med tariffavtale der AFP inngår. AFP i privat sektor er en livsvarig pensjon som du kan ta ut fra du fyller 62 år, dersom vilkårene er oppfylt. I offentlig sektor er AFP annerledes. Offentlig AFP fungerer som en ren tidligpensjonsordning. For mer informasjon om den private AFP-ordningen gå til www.afp.no

Hva er pensjon? Se denne filmen for en lettfattelig innføring.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS