Bakgrunn: Noen sentrale begreper

Noen av de vanligste begrepene som brukes i forbindelse med tariffoppgjørene:

Tariffavtale: En avtale (overenskomst) som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. Avtalen regulerer bestemmelser som ansettelser, arbeidstid, overtid, lønnsfastsettelse, ferie og utdanning utover minstekravene i lovverket.

Hovedavtale: Inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene, ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser.

Hovedoppgjør/tariffoppgjør: Forhandlinger om alle elementene i en tariffavtale – ikke bare lønn. Finner sted annethvert år.

Mellomoppgjør: Lønnsoppgjørene de årene det ikke er hovedoppgjør, altså annethvert år. Som regel dreier mellomoppgjørene seg om lønnsjusteringer.

Rammebetingelser: Partene i arbeidslivet og regjeringen (Kontaktutvalget) blir enige om de såkalte rammene forut for hvert tariffoppgjør – basert på utregninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Makroøkonomiske størrelser som inflasjon (prisstigning), lønns/prisutvikling i konkurrerende land, rentenivå og kronekurs er blant de viktigste måleenhetene.

Glidning: Lønnsøkning utenom de sentralt avtalte tilleggene. Dette inkluderer lokale tillegg og individuelle lønnstillegg.

Overheng: Ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. Fordi lønnstillegget gis et stykke ut på året (for eksempel 1. april), virker dette helt til 1. april året etter. Dermed har man allerede fått tre måneder med høyere lønn i år, og dette må regnes med i årets årslønn (som regnes fra 1. januar til 31. desember).

Forbundsvise oppgjør: Oppgjør hvor det enkelte forbund eller fagforening forhandler på egen hånd og hvor motparten som oftest er en lands- eller bransjesammenslutning av bedrifter (NHO, Virke, Spekter, KS).

Samordnet oppgjør: Oppgjør som foregår ved at flere forbund innen en hovedorganisasjon forhandler i fellesskap mot én samlet motpart. Avstemningen skjer samlet i en uravstemning.

Sentrale forhandlinger: Forhandlinger som føres av hovedorganisasjoner.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS